วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความสำคัญของการฉีดวัคซีน         วัยเด็กเป็นวัยที่มีโอกาสต่อการติดเชื้อต่างๆ สูงกว่าคนในวัยอื่น โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่รวมถึงการติดเชื้อไวรัสและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 5-9 ปี เป็นช่วงอายุที่มีอัตราการติดเชื้อมากที่สุด ซึ่งบ่อยครั้งที่สาเหตุเกิดจากการมองข้ามความอันตรายของไข้หวัดใหญ่ของผู้ปกครอง
           อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็ก  มีลักษณะคล้ายกับผู้ใหญ่ คือ ไอ ไข้สูง ปวดศีรษะ ไอแห้งๆ อ่อนเพลีย คอแห้ง เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล และปวดกล้ามเนื้อ รวมไปถึงอาการอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย
          ในช่วงฤดูระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่คือ หน้าฝน ประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพบว่า ร้อยละ 40 ของเด็กก่อนวัยเรียน และ ร้อยละ 30 ของเด็กในวัยเรียนนั้นมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นผลวิจัยยังพบว่า เด็กเล็กอายุไม่ถึง 1 ปี ที่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงมากต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนร้ายแรงจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เท่ากับกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เลยทีเดียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุน้อยกว่า 23 เดือน ซึ่งโรคแทรกซ้อนร้ายแรงมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้น ได้แก่ โรคปอดบวมโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย การสูญเสียน้ำ รวมไปถึงโรคไซนัส และการติดเชื้อในหู นอกจากนี้แล้วกลุ่มเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหืดหอบ โรคเบาหวาน โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ และเด็กที่ร่างกายอ่อนแอ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ก็มีความเสี่ยงมากที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นกัน    
          วิธีป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้น  วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การฉีดวัคซีน ซึ่งจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ โดยวัคซีนสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังจะช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็กอีกด้วย การฉีดวัคซีนแนะนำให้ฉีดทุกปี และควรฉีดในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน ซึ่งพบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มาก ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน ประมาณ 14 วัน   ประสิทธิภาพการป้องกันโรคจากการฉีดวัคซีนนั้น มีสูงถึง ร้อยละ 60-90 นอกจากประโยชน์ทางตรงที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนคือ ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยแล้ว การฉีดวัคซีนยังมีประโยชน์ทางอ้อมคือ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงเวลาที่ผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อพาเด็กไปพบแพทย์.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์สูตินรีเวช-กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา
หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 999777

Youtube Lanna Hospital

Loading...

POWr Social Media Icons

Website: โรงพยาบาลลานนา